Honest Kitchen discontinuing loyalty program on Nov 1, 2013